Informácie O Spracúvaní Vašich Osobných údajov

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: REMIZ s.r.o.
Sídlo: Kvačalova 10/1231, 010 04 Žilina
IČO: 46763015
Telefónne číslo: +421 5624 328
E-mail: remiz@remiz.sk
Zodpovedná osoba: Mgr. Marianna Jánošíková

Účel spracúvania osobných údajov

Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne pre účely, pre ktoré boli určené, a to:

údaje z “Kontaktného formulára” výlučne pre potreby spätného kontaktovania sa s vami

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

Kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

 1. Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii nie je
 2. Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)
  1. Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
  2. Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
  3. Poskytovateľ trackovacích služieb za účelom skvalitňovania služieb

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii nie je.

Cookies súbory sú odosielane do týchto spoločnosti:

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047),
so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu.

Doba uchovávania osobných údajov

Dočasné cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu, kým neopustí webstránku a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je 24 hodín.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby
 2. právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov
 3. právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov
 4. právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov
 5. právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov
 6. právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v tomto dokumente. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa trvalých cookies kedykoľvek odvolať, a to písomne na e-mailovú adresu remiz@remiz.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Dočasné cookies môže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste sa dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné

V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky. Obmedzenie cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Adresa

REMIZ s.r.o.
Kvačalova 10/1231
010 04  Žilina

remiz@remiz.sk

041/562 43 28
0903 422 993
0911 422 566
0911 422 665